Regulamin sklepu internetowego Mio Skincare Polska.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są zasady funkcjonowania sklepu internetowego prowadzonego pod domeną https://mioskincare.com.pl (dalej zwanym Sklep internetowy), w tym zasady dokonywania i realizacji zamówień, procedura rozpatrywania reklamacji i zwrotu towarów, ochrona danych osobowych klientów.
 2. Przystępując do korzystania ze Sklepu internetowego, klient zobowiązany jest zaakceptować niniejszy regulamin, a także powstrzymać się od korzystania za Sklepu w sposób bezprawny lub naruszający prawa innych klientów. W szczególności, Klient zobowiązany jest:
  1. Nie dostarczać i nie przekazywać treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. Korzystać ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. Nie rozsyłać i nie umieszczać w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej lub szkodliwego oprogramowania.
 3. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest spółka z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Plazanet; zarejestrowanej pod adresem ul. Bogusza 6, 61-611 Poznań; NIP: 972 128 78 76, zwana dalej Sprzedającym.
 4. Wszystkie znaki i nazwy handlowe zamieszczone na stronie są znakami zastrzeżonymi służą jedynie identyfikacji produktów.
 5. Wszystkie ceny towarów, które znajdują się w ofercie sklepu są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.
 6. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu postanowień art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 7. Każdy klient otrzymuje fakturę lub paragon fiskalny. Wystawienie faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu do jej wystawienia bez podpisu klienta.
 8. Osoby chcące zamawiać produkty z fakturą wewnątrzwspólnotową ze stawką podatku VAT - 0 obowiązane są przesłać mailem lub faksem dokument poświadczający nadanie unijnego NIP-u. Po ustaleniu wysokości kosztów przesyłki podajemy wartość do wpłacenia na konto.

§ 2 Zamówienia

 1. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet, zarówno dla klientów prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących zakupu w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością (dalej Przedsiębiorcy), jak i dla klientów dokonujących zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej Konsumenci).
 2. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
  1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, 24h na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego; zamówienia złożone w ten sposób w dni wolne od pracy, będą realizowane w następujących po tym dniu dniach roboczych.
  2. Telefonicznie, pod numerami telefonów +48 61 827 42 50, +48 601 390 028, +48 691 314 050 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego polega na wybraniu produktów zawartych w ofercie Sklepu, wskazaniu ich ilości, wybraniu sposobu ich dostawy oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku o treści “Potwierdzenie zamówienia”.
 4. Zamówienie złożone telefonicznie lub faxem powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. Rodzaj zamawianych produktów i ich ilość;
  2. Wskazanie rodzaju żądanego rachunku (paragon/faktura VAT);
  3. Dane klienta niezbędne do dokonania wysyłki, ewentualnie także do wystawienia faktury VAT, a co najmniej imię i nazwisko (nazwę), adres dostawy;
  4. Wskazanie sposobu dostawy.
 5. Zamówienia będą realizowane według kolejności ich dokonania oraz według daty wpłynięcia należnej kwoty na konto. W przypadku, gdy kupującym będzie Konsument, zamówienia będą realizowane w terminie 10 dni.
 6. Jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane ze względu na podanie przez klienta nieprecyzyjnych lub nieprawdziwych danych w postaci: adresu e-mail, numeru telefonu itp., pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia; Sprzedający podejmie próbę kontaktu z klientem celem usunięcia wątpliwości. W przypadku, gdy wątpliwości nie dadzą się usunąć, Sprzedający odstąpi od realizacji zamówienia i zwróci klientowi zapłaconą kwotę.
 7. Złożenie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli będące ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Klient jest związany złożoną ofertą do momentu otrzymania odpowiedzi Sprzedającego o potwierdzeniu lub odmowie przyjęcia zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, które nastąpi w formie elektronicznej poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail, na podany przez niego adres.
 8. Po zawarciu umowy klient otrzymuje na podany przez siebie adres wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie istotnych elementów zamówienia, tj. przede wszystkim cenę zakupu, numer zamówienia, formę płatności, przewidywany czas dostawy.

§3 Płatności

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

 • Wysyłka kurierska pobraniowa GLS - 10 zł
 • Odbiór osobisty w siedzibie w Poznaniu - przedpłata, karta kredytowa lub gotówka - 0 zł
 • Przedpłata na konto (przelew bankowy) - 10 zł

W przypadku zamówienia powyżej 100 zł, wysyłka jest bezpłatna.

Dane do przelewu
 • Plazanet Sp. z o.o.
 • ul. Bogusza 6, 61-611 Poznań
Numer konta bankowego
 • Bank BZWBK
 • PL 22 1090 1737 0000 0001 3104 6040

Przy przedpłacie na konto zamówiony towar jest wysyłany po zaksięgowaniu danej wpłaty.

Przy wyborze płatności przelewem czas oczekiwania na wpłynięcie środków na nasze konto to 7 dni roboczych. W przypadku braku płatności w tym czasie zamówienie będzie anulowane.

§4 Dostawa

 1. Koszty dostawy zamówienia, pobrania, ubezpieczenia przesyłki oraz inne koszty związane z dostawą zamówionych produktów pokrywa klient. Ostateczna kwota zamówienia, z wyszczególnionymi należnościami z tytułu dostawy jest komunikowania klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
 2. Przesyłki realizowane są na terenie całego kraju. W przypadku wysyłek zagranicznych, dla pozostałych produktów, jedyną formą płatności jest przedpłata na konto po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy.
 3. Zamówienia pobraniowe złożone do godz. 10:00 powinny być realizowane tego samego dnia. W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu na magazynie / wyczerpania asortymentu, klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie lub otrzymać towar w późniejszym terminie.
 4. Wszystkie przesyłki, są realizowane za pośrednictwem kuriera GLS oraz Paczkomatów InPost.
 5. Sprzedający dokłada wszelkich starań zabezpieczając towary do wysyłki, aby dotarły do klienta w stanie bez uszkodzeń.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą, który dokona zamówienia z płatnością za pobraniem a nie odbierze przesyłki, w celu ponownego dokonania zamówienia będzie musiał w pierwszej kolejności pokryć koszty dostawy i zwrotu poprzedniego zamówienia. W przypadku klientów będących Konsumentami, Sprzedający uprawniony będzie do odmowy realizacji nowego zamówienia.

§5 Reklamacja i zwroty

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada względem klienta za niezgodność zamówionego towaru z umową na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa.
 3. W przypadku stwierdzenia przez klienta, że dostarczony towar jest niezgodny z umową (wadliwy) należy złożyć reklamację. Zalecane jest złożenie reklamacji drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu. Wysyłka może być dokonana listem poleconym, paczką lub inną formą przesyłki, na adres siedziby Sprzedającego, z dopiskiem: “Reklamacja”. Klient może również kontaktować się ze Sklepem w kwestii reklamacji w każdy inny sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu (e-mail, telefonicznie).
 4. Jeżeli klient jest Konsumentem, otrzyma on informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający dostarczy Konsumentowi produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru wraz z innymi poniesionymi kosztami. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. Sprzedający nie udziela na sprzedawane produkty osobnej, własnej gwarancji w rozumieniu art. 577 i nast. Kc. Jeżeli na dany produkt została udzielona gwarancja przez producenta (importera), fakt ten będzie odnotowany w opisie produktu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku takim uprawnienia klienta z gwarancji określać będą postanowienia karty gwarancyjnej lub inne oświadczenia producenta (importera). Nawet jednak w takim wypadku, podmiotem zobowiązanym z gwarancji będzie producent (importer) lub inny podmiot, który gwarancji udzielił, nie zaś Sprzedający.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  1. w przypadku umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.),
  2. w przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – zgodnie z art. 27 i kolejnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający udostępnia zgodny z ustawą wzór formularza odstąpienia od umowy oraz wymagane ustawą pouczenie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej, koszty wysyłki podlegają, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, zwrotowi na następujących zasadach:
  1. w przypadku umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie – zwrotowi podlega koszt wysyłki towaru „do Kupującego” (uiszczony wraz z ceną Zamówienia), Kupujący zobowiązany jest natomiast ponieść koszt odesłania towaru z powrotem „do Sprzedającego”;
  2. W przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – zasady zwrotu kosztów wysyłki określa pouczenie.

§7 Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z ze zm.).
 2. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z w/w ustawą oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
 3. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez klientów są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zawieranych umów sprzedaży (zrealizowania zamówień).
 4. Dane osobowe klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podwykonawców, pracowników lub współpracowników Sprzedającego, świadczących usługi lub wykonujących pracę w związku z realizacją zamówień oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie windykacji. Dane osobowe będą udostępnione powyższym podmiotom wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień i egzekwowania wykonania zawartych umów.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient związany jest treścią regulaminu, obowiązującą w momencie składania zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Jakiekolwiek zmiany nie mają wpływu na sytuację osób, które złożyły zamówienia przed opublikowaniem zmiany.

* Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

Polityka Prywatności

Poniższy dokument zawiera treść Polityki Prywatności sklepu Mio Skincare Polska. Zapoznaj się z całością Regulaminu.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Plazanet Sp. z o.o. przekazane w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest Plazanet Sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w niniejszym pkt 1.1., mogą być przekazane Plazanet Sp. z o.o. w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie www.revitalash.pl

Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Plazanet Sp z o.o. usług ( www.revitalash.pl ) , a także w celach związanych ze świadczeniem usług przez Plazanet Sp. z o.o.

Plazanet Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Plazanet Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Plazanet Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

Plazanet Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt 1.1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt 1.1., mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Plazanet Sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Plazanet Sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Plazanet Sp. z o.o. administratorowi danych.

Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Plazanet Sp. z o.o., a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Plazanet Sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez Plazanet Sp. z o.o. oraz Kontrahentom. W szczególności dane osobowe:

 1. Kupujących mogą być przekazywane przez Plazanet Sp. z o.o. Kontrahentom w celu umożliwienia im obsługi procesu dokonania przez tych Kupujących zakupu Towarów u Kontrahentów.
 2. Dane Kupujących, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, są przekazywane przez Plazanet Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, w celu zrealizowania Usług płatniczych oraz w celach wypełnienia przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usług płatniczych. W zakresie danych osobowych wskazanych powyżej administratorem danych osobowych jest również Operator płatności.

Plazanet Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych ze stronami należącymi do Plazanet Sp. z o.o. w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Plazanet Sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych ze stronami należącymi do Plazanet Sp. z o.o używane są przez Plazanet Sp. z o.o. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stronami należącymi do Plazanet Sp. z o.o . Uzyskane przez Plazanet Sp. z o.o. informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Plazanet Sp. z o.o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie ze stron należących do Plazanet Sp. z o.o. może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Polityka Prywatności dotycząca plików cookies (tzw. ciasteczka)

Poprzez korzystanie ze strony https://mioskincare.com.pl, wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek, a także akceptują Politykę dotyczącą tych plików.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies przez stronę internetową https://mioskincare.com.pl, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub zaprzestać z korzystania z naszego serwisu. Informujemy, że ewentualne korzystanie z serwisu bez obsługi plików cookies może spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Czym są wspomniane "ciasteczka" (oficjalnie pliki Cookies)?

Pliki nazywane "ciasteczkami" to małe fragmenty tekstu zapisane w formie małego pliku, które dany serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach Użytkownika na witrynę. Dane zawarte w pliku używane są przy niektórych funkcjach serwisu. Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies w urządzeniach końcowych (komputer, telefon, tablet), jednak Użytkownik może zaprzestać z ich korzystania po zmianie ustawień swojej przeglądarki.

Do czego są wykorzystywane pliki “cookies”?

Ciasteczka są wykorzystywane przez stronę internetową w celu:

 • Dopasowania treści serwisu według preferencji użytkownika .Pozwalają one na zidentyfikowanie urządzenia końcowego oraz dostosowania rozmiaru wyświetlania strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 • Tworzenia statystyk serwisu, które pozwalają na obserwację zachowania użytkownika, który korzysta z strony internetowej.

Typy linków “cookies” wykorzystywanych przez serwis

Strona internetowa https://mioskincare.com.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies.

 1. “Sesyjne” (session cookies) – są to tymczasowe pliki, które przechowywane są przez urządzenie końcowe użytkownika do czasu opuszczenia serwisu, wylogowania się, bądź też wyłączenia akceptacji plików cookies w przeglądarce.
 2. “Stałe” (persistent cookies) – pliki cookies są przechowywane przez urządzenie końcowe użytkownika do momentu ich usunięcia, bądź też do czasu określonego w parametrach plików cookies.

Sklep internetowy Mio Skincare Polska wykorzystuje pliki cookies, w celu:

 1. Prawidłowego działania serwisu na różnych urządzeniach końcowych
 2. Zbierania informacji w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu
 3. Zapamiętania preferencji i ustawień użytkownika korzystającego z serwisu
 4. Zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwis.